ca

Avis Legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL

Les clàusules que es relacionen a continuació regulen les condicions d’ús dels portals d’Internet www.condeshotels.com, www.condesdebarcelona.com, www.hotelcondesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.cat, www.hotelespanya.com, www.cateringmartinberasategui.com, www.loidi.com i www.restaurantlasarte.com d’HOTELCON 96, SL (en endavant, el portal).

El terme usuari inclou qualsevol persona que accedeixi al portal, sigui directament o des d’un altre lloc d’Internet.

Les condicions generals que regulen l’ús del portal són les següents:

1.- GENÈRIQUES

Els serveis oferts per HOTELCON 96, SL en aquest lloc d’Internet es regulen mitjançant les clàusules que contenen aquestes condicions (sens perjudici de la resta d’avisos legals i condicions que figuren en el portal).

HOTELCON 96, SL es reserva el dret de modificar, totalment o parcial, aquestes condicions generals i les noves condicions que acordi seran aplicables tan bon punt siguin inserides a la pàgina.

2.- IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’EMPRESA OFERENT

HOTELCON 96, SL, amb CIF B61252961 i domicili al passeig de Gràcia, 73-75, 08008, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 29480, foli 18, full B152190, inscripció 1, presta els seus serveis a través d’Internet a les pàgines web www.condeshotels.com, www.condesdebarcelona.com, www.hotelcondesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.cat, www.hotelespanya.com, www.cateringmartinberasategui.com, www.loidi.com i www.restaurantlasarte.com.

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació, l’usuari es pot adreçar a les oficines de la nostra empresa, situades a l’adreça esmentada anteriorment, o bé a l’adreça de correu electrònic: informatica@condesdebarcelona.com.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc d’Internet amb les finalitats pròpies del portal exclusivament, en concret la finalitat d’obtenir informació sobre els serveis oferts i de fer suggeriments, i a no fer directament o indirecta cap tipus d’explotació comercial diferent dels usos autoritzats.

L’usuari de la pàgina web té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública que s’hi recull, tot i que HOTELCON 96, SL es reserva el dret de restringir l’accés a determinades seccions i serveis del portal als seus clients.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els materials i els continguts del portal (a títol enunciatiu i no limitador: les marques, els logotips, els textos, les fotografies, les icones, les imatges, etc., com també el disseny gràfic, el codi font i la resta d’elements de programari que conté aquesta pàgina web) són propietat d’HOTELCON 96, SL o de les altres entitats que poden oferir informació a través del portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense l’autorització prèvia escrita de forma fefaent d’HOTELCON 96, SL o, si escau, de l’entitat titular dels drets, no està permès utilitzar-los, reproduir-los, transmetre’ls ni manipular-los, com tampoc qualsevol ús que depassi la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part d’HOTELCON 96, SL ni per part del titular respectiu cap renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa per escrit dels titulars respectius d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció d’una còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerceixi d’acord amb els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a la informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspon exclusivament a l’usuari.

5.- OBJECTE DEL PORTAL

Aquesta pàgina ha estat dissenyada per HOTELCON 96, SL per facilitar informació sobre els seus serveis.

La pàgina web disposa d’unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris es poden dirigir a l’empresa per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del portal.

HOTELCON 96, SL es reserva el dret de fer totes les modificacions i actualitzacions de la pàgina web que consideri convenients.

6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

HOTELCON 96, SL no respon per les interrupcions que es puguin produir en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

HOTELCON 96, SL no respon davant de qualsevol possible responsabilitat pels danys i els perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació facilitada pels usuaris.

Així mateix, HOTELCON 96, SL no respon de les pàgines web a les quals pugui remetre a través d’enllaços o vincles, bàners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

HOTELCON 96, SL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al portal, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que invertirà tots els seus esforços a evitar possibles errors i en cas que n’hi hagi a reparar-los o actualitzar-los. HOTELCON 96, SL es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el portal o en la seva configuració i presentació.

Tant l’accés al portal com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui els faci. HOTELCON 96, SL no és responsable dels danys o els perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació

La informació rebuda per HOTELCON 96, SL a través d’aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent.

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), HOTELCON 96, SL informa l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web són incorporades en uns fitxers que són titularitat d’HOTELCON 96, SL amb la finalitat de gestionar aquest portal d’Internet.

HOTELCON 96, SL pot utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, els productes i els serveis d’HOTELCON 96, SL o d’altres entitats relacionades amb l’empresa que puguin interessar-los.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, l’usuari es pot dirigir mitjançant una comunicació escrita al Departament de Sistemes d’HOTELCON 96, SL, indicant-hi la referència «Protecció de dades», a l’adreça: passeig de Gràcia, 73-75, 08008, Barcelona.

Seguretat en el tractament, el procés informàtic i la custòdia de dades

HOTELCON 96, SL declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici del fet que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

Subscriu-te a la newsletter

E-mail
Seleccioneu un idioma
Heu d'acceptar les condicions legals

Moltes gràcies

La subscripció a la newsletter s'ha desat correctament.